KANALIZÁCIA

Systém kanalizácie  NKP hrad Modrý Kameň  – v  barokovom kaštieli – sídle SNM-Múzea bábkarských kultúr a hračiek pozostáva z 3 žúmp, ktoré boli vybudované na konci 19.storočia, na  začiatku 20. storočia a v roku 2017 pri realizácii projektu HraMoKa – rekonštrukcii  východného krídla kaštieľa. Nedostupnosť  žúmp (po vyradení technického vozidla MsÚ M. Kameň  –  nedostatočná výška portálu vstupnej brány)  pre dopravnú techniku StVaK  aj iných dodávateľov tejto služby  a ťažko dostupný terén hradnej priekopy spôsobuje múzeu neprekonateľné prevádzkové ťažkosti  – vyprázdňovanie žúmp hadicami kalového čerpadla cez kancelárie múzea a nádvorie a prístupový most  počas prítomnosti návštevníkov múzea.  Čistenie odpadových žúmp je preto zdĺhavé a komplikované, pre prítomnosť návštevníkov počas dňa nevhodné. Obmedzuje činnosti múzea a výrazne zvyšuje náklady múzea na prevádzku. Vážnym problémom sú aj priesaky žumpy v hradnej priekope, čo budí neželanú pozornosť verejnosti pri podujatiach múzea . Tieto skutočnosti môžu SNM ako verejnej inštitúcii spôsobiť  vážne sankcie zo strany  Úradu verejného zdravotníctva, až obmedzenie prístupu kultúrnej verejnosti do múzea.

V roku 2016 bol v meste Modrý Kameň vybudovaný mestský kanalizačný zberač, ku ktorému je možné objekt sídla múzea na hrade Modrý Kameň pripojiť. Múzeum má vypracovanú realizačnú projektovú dokumentáciu na pripojenie objektu múzea do verejnej kanalizačnej siete mesta,  schválenú KPÚ Banská Bystrica. V záujme plynulej a bezpečnej prevádzky múzea a zákonného dodržiavania zásad ekologického nakladania s odpadmi sa stalo pripojenie objektu NKP hrad Modrý Kameň na mestský kanalizačný zberač nevyhnutnosťou. ( Rozhodnutie KPÚ Banská Bystrica).

V roku 2019 Ministerstvo kultúry SR v rámci programu Prioritné projekty poskytlo finančné prostriedky na vybudovanie kanalizačnej prípojky objektu hradu Modrý Kameň na mestský kanalizačný zberač vo výške 176 000 €.  Vo verejnej súťaži vybraný dodávateľ  prevzal stavbu v auguste 2019 a vykonáva terénne práce na osadenie potrubia a pripojenie na kanalizačnú šachtu. Práce sťažuje skalnatý terén hradného kopca. Súčasťou projektu je aj obnova historického schodišťa so zábradlím a archeologický výskum. V októbri 2019 budú práce pokračovať na nádvorí kaštieľa až do pripojenia systému na mestský zberač. Prevádzka múzea týmito prácami nebude ohrozená.

V rámci realizácie projektu napojenia objektu hradu na mestský kanalizačný zberač  bude vykonaná generálna oprava zámockých schodov – prístupovej komunikácie pre peších na hrad, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch prislúchajúcich k pamiatke. Spájajú hradný kopec s mestom a sú obľúbenou skratkou pre peších turistov, ktorí sa rozhodnú odstaviť dopravný prostriedok na mestských parkoviskách.  Pôvodne historický chodník pre služobníctvo sa zmenil na 107 schodov s odpočívadlami, kamennými žľabmi zachytávajúcimi zrážkové vody a zábradlím na začiatku 20. storočia, pravdepodobne už za posledných majiteľov hradného panstva. Aj tak sa v  pamäti modrokamenčanov zachoval dodnes pod názvom  „Szuszogó“ – v preklade „Fuňačka“. Informačná tabuľa bude už v meste upozorňovať na možnosť vystúpiť na hrad týmto historickým  schodišťom. Odľahčí sa tak obmedzený priestor parkoviska pred hradom.